Monday, March 6, 2017

Cách làm Violympic Lớp 4 Toán mạng Vòng 14 Năm 2017


Cách làm Violympic Lớp 4 Toán mạng Vòng 14 Năm 2017

Đây là video Hướng dẫn học sinh Lớp 4 cách làm bài thi Violympic Lớp 4 Vòng 14 Giải toán trên mạng Năm học 2016 - 2017 cụ thể , chi tiết.
violympic, giải toán trên mạng, lớp 4 , Vòng 14, Năm 2017

Câu 1 :
Cho số A chia cho 35 dư 7 . Hỏi A phải thay đổi như thế nào để phép chia hết và thương giảm 3 đơn vị.
Bài giải:
Ta có sơ đồ
Số A ban đầu |------|------|------|-- … phần …--|------|------|------|+7+|
Số A lúc bớt |------|------|------|-- … phần …--|
Vậy số A phải giảm :
35 x 3 + 7 = 112 đơn vị

Bài giải
Ta có :
1 + 0 = 1 số
2 + 0 + 1 = 2 số
3 + 0 + 1 + 2 = 3 số
4 + 0 + 1 + 2 + 3 = 4 số

Đến 9 thì có 9 số
Vậy có tất cả :
1 + 2 + 3 + 4 + … + 9 = 45 số có hai chữ số àm hàng chục lớn hơn hàng đơn vị
Đáp số : 45 số


No comments:

Post a Comment