Monday, March 6, 2017

Cách làm Violympic Lớp 4 Toán mạng Vòng 13 Năm 2017Cách làm Violympic Lớp 4 Toán mạng Vòng 13 Năm 2017

Đây là video Hướng dẫn học sinh Lớp 4 cách làm bài thi Violympic Lớp 4 Giải toán trên mạng Năm học 2016 - 2017 cụ thể , chi tiết.
violympic, giải toán trên mạng, lớp 4 , Vòng 13, Năm 2017
Đề bài hỏi tìm số nhỏ nhất thảo mãn với điều kiện trên .
Cả 4 số này xuất hiện các  số mà tổng của các chữ số của nó đều bằng 27 .
Các số này đều chia hết cho 3 và 9


Bài giải
 Ta có 111: 3 = 27 ( có 3 chữ số 1) ( 1 cặp 3 số 1 ) = 0 chữ số 0
111 111 : 3 = 37037 ( có 6 chữ số 1) ( 2 cặp 3 số 1 ) = 1 chữ số 0
111 111 111 : 3 = 370 370 ( có 9 chữ số 1) ( 3 cặp 3 số 1 ) = 2 chữ số 0
 Ta có thể dễ thấy cứ 3 số 1 mà chia cho 3 tiếp theo là có 1 chữ số 0.
Vậy nếu A = 1111…111   ( có 216 chữ số 1 ) thì khi chia A cho 3 ta được :
(216: 3) – 1 = 71 chữ số  0   ( Vì sao phải trừ đi 1 đó là  3 chữ số 1 đầu khi chia cho 3 không có chữ số 0 ở thương)
Đáp số 71

Câu 2:
Cho 7 số: 234; 125; 475; 354; 108;236; 466.
Chọn ra 3 số trong 7 số đó có trung bình cộng bằng 306.
Vậy trung bình cộng của 4 số còn lại bằng bao nhiêu?
Bài giải:
Tổng của 7 số hạng là :
234+ 125+  475 +354+ 108 + 236+  466 = 1998
Tổng của 3 số có trung bình cộng  bằng 306 là :
306 x 3 = 918
Trung bình cộng của 4 số còn lại là :
( 1998 – 918): 4 = 270
Đáp số : 270


Câu 3: Tổng  của 4 số tự nhiên liên tiếp bằng số lớn nhất có 4 chữ số chia hết cho 2. Tìm số lớn nhất trong 4 số đó?
Bài giải :
Số lớn nhất có 4 chữ số chia hết cho 2 là : 9998
Số thứ I:    |-----------------|                                             9998
Số thứ II:   |-----------------|-1--|
Số thứ III:  |-----------------|-1--|-1--|
Số thứ IV:  |-----------------|-1--|-1--|-1--|
4 lần số thứ nhất là : (9998 – ( 1 + 2 + 3 ) ) : 4 == 2498
Số lớn nhất : 2498  +  6 = 2504
Đáp số: 2504No comments:

Post a Comment